Magazin za stručnu medicinsku javnost u BiH / Valetudo bonum optimum – zdravlje je najveće dobro

Sumamed® u liječenju izvanbolničke pneumonije

Piše: Mr. med. sci Edin Zukić, spec. interne medicine

Izvanbolnička pneumonija se definiše kao akutna infekcija plućnog parenhima koja se javlja kod osoba bez doticaja sa zdravstvenim ili sličnim ustanovama. Izvanbolnička pneumonija je česta i asocirana je sa značajnim morbiditetom i mortalitetom, naročito kod starijih osoba.

Najčešće izolovani mikroorganizmi su Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i atipični mikroorganizmi.

Sa pojavom rezistentnih sojeva prije svega Streptococcus pneumoniae pojavili su se novi izazovi u liječenju pneumonije

Liječenje izvanbolničkih pneumonija u najvećem broju slučajeva može se sprovesti ambulantno. U odluci da li se pacijent može bezbjedno liječiti ambulantno ili je potrebno bolničko liječenje mogu pomoći klinički kalkulatori rizika kao što su CURB-65 i Pneumonia Severity Index. Ipak u konačnoj procjeni koristi se individualna klinička procjena pacijenta, a klinički prediktori rizika koristite se kao pomoćno sredstvo. Dodatnom stratifikacijom rizika kod hospitaliziranih pacijenata klinički nestabilni pacijenti se smještaju u jedinicu intenzivnog liječenja.

U terapiji izvanbolničke pneumonije neophodna je antibiotska terapija. Sa pojavom rezistentnih sojeva prije svega Streptococcus pneumoniae pojavili su se novi izazovi u liječenju pneumonije.

Kod ambulantnih pacijenata sa pnemonijom najčešće ne bude izolovan uzročnik, a klinički i radiografski znakovi nisu sugestibilni za uzročnika pneumonije. Kod većine ambulantnih pacijenata nije potrebna mikrobiološka analiza sputuma, već se liječenje započinje empirijskom antibiotskom terapijom, koja odgovara senzitivnošću najčešćih uzročnika pneumonije.

Kod težih slučajeva pneumonije te naročito kod hospitaliziranih pacijenata poželjna je svaka dodatna analiza uključujući i mikrobiološku analizu sputuma, eventualno bronhoskopskog aspirata, hemokulture.

Okosnicu empirijske terapije pneumonije čine…

Ostatak teksta pročitajte u štampanom izdanju. Potražite novi broj u pretplati već danas.